[ 1]  [S. 178] Des especes du bois, remarques tirŽes du livre de Mons. Witsen de
l' Architecture Navale
navigation
.
[ 2]  En ces pays c'est quercus, chesne Eick dont on bâtit les vaisseaux ces chenes viennent
de
du
Rhin et de la Westphalie.
[ 3]  Westphalische Krom[S. 179]houten, en Rhijnsche recht-houten prijst men zeer. Van Greenen-hout, on bâtit aussi
[ 4]  des vaisseaux
mai
plus
legeres
legers
, mais
plus foibles, c'est pourqouy on s'en sert rarement pour les vaisseuax de guerre, qui
[ 5]  douiuent resister à une grande force. Tot boven en binnenwerck (au dessus, et au dedans) qui souffrent peu, ce bois est
[ 6]  fort propre. De même que pour les vaisseaux de charge, car ce greenen hout est leger. Ce bois vient de Norwegae
[ 7]  en oosten (de la mer Balthique), gelijck oock het vueren 't geen vast van een aert met het greenen is doch eer
[ 8]  lighter en brosser als schwaerder. Il est difficile de les flechir (courber, buygen) en vallen spintig. Les masts de Norwège
[ 9]  et de Moscovie sont les meilleurs et les plus en usage.
Konings
Koninks
bergen nous donne de beste plancken zoo
[10]  green als eicken, doch de vueren Noorwegen. In 't bowen en hout-Kloven dient goede acht ge–
[11]  slagen te werden op den draet van het hout hoe meerder men met den draet arbeit en hoe minder
[12]  men zaegt, hy starker het werck zyn zall: geliik mede het droge hout te kiezen is voor 't natte,
[13]  want dit dicht, en dat het splijten onderworpen is.
By W
Le
bois coupé en hyver, lorsque la feuille
[14]  est tombée, en den boom
gesloten
geslooten
is (cet l'arbre
fermée
fermé
)
het sterckste
felt
velt
est le plus fort
. Avant
[15]  que de couper les arbres, il est bon qu'on les perce 4 ou 5. jours auparavant, par croix, afin que le suc vivant
de vere
[16]  sorte, et le bois se seche.         Les puys secs
produisent
des arbres courts, serrez (engedrongen) et fermes.
[17]  Un fond humide produit
des arbres (stammen)
hooge, voose en liivige stammen
, doch bross. Nat hout is
[18]  de worm zeer onderworpen, los, en valt eerder tot stoffe t'zaem als het drooge. Waer de reden van schijnt
[19]  te zijn, dat als het van zyne waterige deelen ontbloot is, veel lediges van binnen heft, waerom ten
[20]  zeer genegen om 't zamen te vallen. Arbres au contraire neés dans les pays chauds et secs sont fermes et ne
[21]  contiennent que du bois. Le soleil en tire l'eau pendant même que les arbres sont encor en vie; ainsi les
[22]  places virides sont remplies de bois même.         T' hoogduytsche Berghout is vaster as het moeraszig
[23]  breemshout. Nog stercker is Brasilien hout, Campesche hout, Ebbenhout, sackrendaen-hout,
om
[24] 
dat het voort komt
à cause de ces Pays chauds et secs
. Mais ces bois à cause de leur pesanteur ne sont pas propres
[25]  au bastiment des vaisseux, quoyque les portugais ayent fabriqué des vaisseaux du bois de
Besil
Bresil
, dont les planches
[26]  ont esté fort mincement taillées (gesŠget) pour obtenir la legereté. Et comme le bois estoit mal propre
[27]  à estré, courbé, le Kromhout dans le vaisseau
et
estoit
composé de quantité de petites pieces. Mais ces
[28]  choses affoiblissoient fort les vaisseaux; outre que les bois tres solides, zeer light scheuren en barsten (crevent
[29]  et le fendent aisement). Les instruments dont les artisans se servoient pour tailler ces bois, sont bien plus
forts
[30] 
massi
grands
, et aigus, que ceux des ces pays cy. Le bois dont on fabrique un vaisseau doit estre
[31]  dejà sec, car s'il seche pendant
qu'on est en mer,
quand
il e
le
vaisseau est tout fait
ils
il
se jette et
[32]  gaste tout.         Les Italiens cachent leur bois longtemps sous l'eau, avant que de l'employer au bastiment,
[33]  pretendant que cela le rend taei en sterck. Le bois de Biscaye passe celuy du Norden fermeté et
[34]  generalement le bois meridianal este meilleur que le septentrional. Arbres qui croissent dans les vallées
[35]  et endroits couverts sont plus propres aux vaisseaux, que ceux viennent en des lieux exposez au vent,
[36]  want dees rechter en mingequast vallen, ook beter gesloten zyn - C'est une regle asseurée parmy
[37]  les charpentiers, que lors qu' ils ont du bon et mauvais bois, pour
l'eau
un vaisseau
, datze deen overshants
[38]  het goet met het
quaet
quaed
schicken, en het flechtste in't gemein binnewaerts verbezigen.       
[39]  [S. 180] Eipen en pockhout is bequaem om scheeps-blocks en schijven van te maeken. Inlands Bouken
[40]  werd
vor
voor
het inlants eiken gepresen.         Engelshout splintert weinig daerom zeer dienstig tot
[41]  den Scheeps-bouw, is ook stercker als het eick, dat in andere oorten valt. Hierom bevint men het
[42]  hout aen hunne schepen
di
de
elders, mogen zyn gemaeckt. Na het uyterlike moet men ordele van de
[43]  innerlijke Kracht des houts, drooge en Knobbelige basten geven vast hout, van geliiken
[44]  ingekrompen en harde
vrug
vrucht
.         Vlezige Appel peer of eeniges ander
vrught
vrucht
, geeft bros hout. Het viige boomhout is zeer weeck en, on bequaem tot
th
te
scheep bow. Het vijge-boom
[45]  is wel
lig
licht, maer haestig verdorven
. Boomen die langzaem wassen en traeg opschieten brengen
[46]  vast ein goet hout voort. Von de Eiken will men dat ze driehondert jaer konnen staen. In het
[47]  Haegsche voorhout staet een Boom (+ quercus +) geplant by de eigen
hant
hand
van Keizer Karel (+
sexto +)>
5
quinto puto +)
[48]  die nog in volle wasdom is.         Els en Linde zyn haestig hoog,
dog
dock
brengen lighte en
[49]  brosse stoffe voort: maer Els wanneer het lange jaren onder water of aerde
heft
heeft
gelegen, zal het een
[50]  taeiheit en sterckte bekomen. Van alzulcke Els en Bouk zegt Claudianus dat zy zoo hart als marmer
[51]  werden. Tot Porto, wierd certijds veel van dit hout onder de aerde gewonden, en men maekte de afsniidinge
[52]  tegen den vjand taer van, in 't beleg van Ostia, ten tijde van Paulus IV.         In 't bouwen
[53]  staet een timmerman wel te letten op te keure van het hout; tot the kiel en imhout en kiest hy het beste hout;
[54]  tot beelt en rinckelwerck voldoet het flechte, en alle het binnen-werck vermag licht en slecht
[55]  getimmert te zyn, alzo sulks
the
de
stevigkeit van het schip niet en hindert: dog spint en vierig hout
[56]  hy, overal
weert
weert
.         Wel dient gelet te zyn op het hout daer men de scheeps nagel van maeckt:
[57]  want door brosheit van die menigen schip te gronde gaet. Het droog en
so
jong
hout is hier toe het
[58]  alder bequaemste, dees werden ons veel toegebragt uit oosten, Yrland en Elders; pennen gedraeit
[59]  uit Boom-quasten, welke zeer hart zijn, zonde mijns bedunckens sterck en bequaem hier toe zijn.
[60]  Wel moet mede gelet worden, dat de gaeten, daer men te pennen in Komt te staen, met en scherpe boor
[61]  gedraeit worden, en gelijk ront zijn, effen en met schrompelig wanneer de gaten ruig en oneffen zyn
dring
drinckt
[62]  het water daer by in, en de springers (een flag van kleine beesies) door eeten het hout dies te
lighter
lichter
. Hierom
[63]  is dat men dese gaeten altans te schepe eer siet verrotten aen de zijde daer de boor het hout sniidt tegen
[64]  de draet, als booven of onder daer ze met de draet heeft gekerft.         Als de houte nagels in het ship geslagen
[65]  zyn, dan werden daer kleine gaetjens boven in geboort waer pennen ingeslagen worden, vastig heits halven; 't geen
[66]  deutelen wert genaemt. Hoe meerder het hout daer de onderhuit des ships van gemaekt word het water
[67]  wederstalt hoe heilzamer sulks voor t'geheele ships lighaem is; hier wiert vormals in Italien zeker slag (genus)
[68]  van willig toe gebruickt, daer het zoute water naer hun meining niet door en drough, ook Tammepijn daer de worm,
[69]  om zijne bitterheit voor vliet. Heden smeert men by ons de schepen so verre als men gist dat zy in't water
[70]  zincken met zeker pap von
hars
harz
, smeer en harpuis t'zaem gekleust. Les anciens se servoient d'un


all layers on
all layers off
last version
text layer 1
text layer 1.1
text layer 1.2
text layer 2
text layer 3
text replacement
insertion 1
editor's change


back to index